Syllabus modulu I/B - zima
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Sylabus zimního semestru pro rok 2004/2005

Kurs Přednáška Praktika/seminář PDF
1. týden
Chemie Struktura molekul, chemické vazby  
Chem. reakce, kinetika, chem. rovnováhy
Histologie   Metody studia
2. týden
Chemie Roztoky, osmosa, dialysa Analyt. met. I - fotometrie, chromatografie(s)
Konstituce, konfigurace, konformace org. látek
Histologie   Elektronová mikroskopie
3. týden
Chemie Biochemicky významné organické sloučeniny Anal. met. II - odměrná analýza, potenciometrie
Struktura sacharidů
Histologie   Histochemie
4. týden
Chemie Struktura lipidů Chemické výpočty I (s)
Struktura aminokyselin a bílkovin
Buněčná biologie Prokaryotní buňka  
Eukaryotní buňka a její kompartmenty  
Histologie   Orientace na preparátu a elektronogramu
5. týden
Chemie Heterocyklické slouč. Nukleové kyseliny Chemické výpočty II, práce s lab. pomůckami(s)
Enzymy a koenzymy I
Histologie Buňka v moderních zobrazovacích metodách  
6. týden
Buněčná biologie DNA: geny, replikace, reparace Izolace DNA I(p)
  Izolace DNA II (p)
Chemie Enzymy a koenzymy II Praktika CH1-CH4
7. týden
Buněčná biologie RNA: transkripce, translace Amplifikace DNA: PCR I (p)
Amplifikace DNA: PCR II (p)
Obecná biologie   Evoluce struktury buněk (s)
Chemie Membrány Praktika CH1-CH4
Histologie Buněčná společenství, obecná struktura pojiv  
8. týden
Buněčná biologie Regulace genové exprese Detekce mutací: RFLP I (p)
Detekce mutací: RFLP II (p)
Obecná biologie   Chromosomální buněčný cyklus (s)
Chemie Biol. oxidace (CKC), energetika, ATP Test z výpočtů (kruhy 3,13,5,15,7,17,8,18)
9. týden
Buněčná biologie Proteiny: funkce a transport Prokaryotní buňka (s)
Chemie Metabolismus sacharidů I Praktika CH1-CH4
  Test z výpočtů (kruhy 1,11,2,12,4,14,6,16)
Histologie Svalová buňka Krev a krvetvorba
10. týden
Buněčná biologie Cytoskelet Eukaryotní buňka a její kompartmenty (s)
DNA: geny, replikace, reparace (s)
Chemie   Praktika CH1-CH4
Histologie Epitely Svalová tkáň
11. týden
Buněčná biologie Extracelulární matrix a buněčné spoje RNA: transkripce, translace(s)
Chemie Biochemie pojivové tkáně Enzymy, opakování biochem. vzorců (s)
Histologie Nervová buňka, glie Epitely
12. týden
Buněčná biologie   Regulace genové exprese (s)
Proteiny: funkce a transport (s)
Obecná biologie   Cytologické základy genetiky (p)
Chemie Metabolismus lipidů I CTK, Dýchací řetězec (s)
Metabolismus lipidů II Test z metod, názvosloví a vzorců
Histologie Gametogenese, fertilizace Nervová tkáň
13. týden
Buněčná biologie   Cytoskelet
Chemie Metabolismus steroidů Metabolismus sacharidů (s)
Metabolismus purinů a pyrimidinů Test z analytických metod a názvosloví
Obecná biologie   Mikroskopie buněčného cyklu (p)
Histologie Blastocysta, implantace Vazivo a cévní zásobení
14. týden
Buněčná biologie   Cytoskelet a extracelulární matrix (s)
Chemie Metabolismus aminokyselin Metabolismus lipidů (s)
Metabolismus purinů a pyrimidinů
Metabolismus tetrapyrolů
Histologie Vývoj blastodermu, zárodečné listy, neurulace Chrupavka, kost
15. týden
Buněčná biologie   Extracelulární spoje a mezibuněčná matrix (s)
Chemie Regulace biochem. procesů v buňce Metabolismus AK, purinů a pyrimidinů (s)
Histologie Notogenese, deriváty somitů Preparátový test, zápočet